การลงทุน
เรียกดูหัวข้อในหมวดนี้ 

คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในหุ้น ตอนที่ 7


ฉลาดลงทุนต้องรู้จักรักษาสิทธิ


          เมื่อลงทุนในหุ้น ผู้ลงทุนก็จะได้ชื่อว่าเป็น “ผู้ถือหุ้น” หรือ “เจ้าของ” บริษัทนั้น และไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ รายย่อย ต่างก็มีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิหลักๆ ประกอบไปด้วย “สิทธิขั้นพื้นฐาน” และ “สิทธิในการบริหารบริษัท”


สิทธิขั้นพื้นฐาน
 

          สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งในช่วงก่อนและหลังจากตัดสินใจลงทุน ผ่าน...
          • หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้น และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบรายงาน 56-1)
          • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงิน และรายงานประจำปี

 

          สิทธิในการได้รับเงินปันผล เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินการ บริษัทจะนำกำไรนั้นไปจัดสรรเป็นผลตอบแทนคืนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

 

          สิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ เมื่อบริษัทจัดหาเงินทุน โดยการเพิ่มทุนในส่วนของเจ้าของ บริษัทจะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนบุคคลภายนอกซื้อในราคาที่กำหนดไว้ การให้สิทธิเช่นนี้เป็นการปกป้องผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิม ไม่ให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของและอำนาจในการควบคุมกิจการลดน้อยลง เมื่อมีหุ้นออกจำหน่ายมากขึ้น


          สิทธิในการบริหารบริษัท
          นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ แล้ว ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการมีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น...
          • การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
          • การออกเสียงตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ของบริษัท
          • การเพิ่มวาระการประชุม
          • การเพิกถอนมติที่ประชุม
          • การฟ้องร้องคดี
          • การได้รับความคุ้มครองต่างๆ จากกฎหมายหลักทรัพย์

 

          แต่หากจะพูดถึงสิทธิในการบริหารบริษัทที่สำคัญ และไม่ควรพลาดที่จะใช้สิทธินี้ นั่นคือ “สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น” โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธินี้ผ่าน “การประชุมสามัญประจำปี” ที่บริษัทมักจะจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละครั้ง ราวๆ เดือนมีนาคมและเมษายนของทุกปี หรือผ่าน “การประชุมวิสามัญ” ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นระยะ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

 

          ผู้ถือหุ้นควรทำความเข้าใจข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมอย่างละเอียด เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียงในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ หากติดธุระจำเป็นก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้

ถูกละเมิดสิทธิ...ติดต่อใคร


          หากพบเบาะแสการกระทำผิดหรือปัญหาอื่นใดเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถแจ้งได้ที่...

 

          - กรณีพบเบาะแสในธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
          ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (Help Center) ของ ก.ล.ต. โทร. 0 2263 6000 หรืออีเมลไปยัง info@sec.or.th

 

          - กรณีพบเบาะแสในธุรกิจสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
          เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) www.aftc.or.th หรืออีเมลไปยัง enforcement@aftc.or.th

 

          - กรณีพบเบาะแสในธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศและโลหะมีค่า
          เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th หรือ โทร. 0 2283 5018

 

          - กรณีพบเบาะแสเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ หรือการกู้ยืมเงินนอกระบบ
          เว็บไซต์กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง www.mof.go.th/fincrime2004 หรือ Hot Line 1359

 

www.tsi-thailand.org

<< คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในหุ้น ตอนที่ 6 คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในหุ้น ตอนที่ 8 >>