การลงทุน
เรียกดูหัวข้อในหมวดนี้ 

คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในหุ้น ตอนที่ 6

 

ภาษีจากการลงทุนในหุ้น


ประเภทเงินได้

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินปันผล
(Dividend)

 

ได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ภาษี ณ ที่ จ่าย : ถูกหัก 10%
ภาษีสิ้นปี : เลือกดำเนินการได้ 2 วิธี
ก. ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แล้วไม่ต้องนำเงินปันผล
มารวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปี

ข. นำเงินปันผลไปรวมคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปี
ซึ่งจะสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้

ได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ภาษี ณ ที่จ่าย : ถูกหัก 10%
ภาษีสิ้นปี : ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องนำเงินปันผลมาคำนวณเป็นเงินได้
เพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปี

กำไรจากการขายหุ้น
(Capital Gain)

ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องนำเงินกำไรมารวมคำนวณเป็นเงินได้
เพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปี

 

เครดิตภาษีเงินปันผล

 

          “เงินปันผล” มาจากกำไรสุทธิของบริษัท แต่กำไรสุทธินี้ได้เสียภาษีไปแล้วครั้งหนึ่งในรูปแบบของภาษีเงินได้นิติบุคคล เมื่อนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลแล้ว ผู้ลงทุนยังต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอีก ในทางกฎหมายก็จะถือว่าเป็นการเสียภาษีซ้ำซ้อน เพราะฉะนั้นภาครัฐจึงอนุญาต ให้ผู้ลงทุนขอ “เครดิตภาษีเงินปันผล” ได้

 

 

          เพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น มาดูตัวอย่างการคำนวณภาษี และการขอเครดิตภาษีเงินปันผลกันดีกว่า...

 

 

          เทคนิคคร่าวๆ ว่าจะเลือกใช้เครดิตภาษีเงินปันผลหรือไม่ ให้พิจารณาจากฐานภาษีเงินได้ของเรา เปรียบเทียบกับ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทที่เราได้รับเงินปันผล

 

          • ถ้าฐานภาษีเงินได้ของเรา มากกว่า อัตราภาษีเงินได้ของบริษัท ไม่ควรเครดิตภาษีเงินปันผล
          • ถ้าฐานภาษีเงินได้ของเรา น้อยกว่า อัตราภาษีเงินได้ของบริษัท ควรใช้เครดิตภาษีเงินปันผล

 

          ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถดูอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทได้จากหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งผู้ลงทุนต้องเก็บหนังสือรับรองนี้ไว้เป็นหลักฐาน เผื่อกรณีที่กรมสรรพากรขอหลักฐานเพิ่มเติมภายหลังด้วย

 

www.tsi-thailand.org

<< คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในหุ้น ตอนที่ 5 คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในหุ้น ตอนที่ 7 >>